Privacybeleid & disclaimer

Privacybeleid Drawables Amsterdam

Over ons privacybeleid

Drawables geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Drawables. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/11/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.


Payment processors

Shopify

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Shopify. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Shopify deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Drawables op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval

zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Drawables. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U

heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens
Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens
Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Adres, Staat, Provincie, Postcode, Plaats

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, uniek apparaat identifiers en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat.

Informatie van socialemediadiensten van derden
Het Bedrijf staat U toe om een ​​account aan te maken en in te loggen om de Service te gebruiken via de volgende Social Media Services van derden:

Google
Facebook
Twitteren
LinkedIn
Als u besluit om u te registreren via of ons anderszins toegang te verlenen tot een sociale-mediaservice van derden, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan het account van uw externe sociale-mediaservice, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw activiteiten of Uw lijst met contactpersonen die aan dat account is gekoppeld.

U hebt mogelijk ook de mogelijkheid om aanvullende informatie met het bedrijf te delen via uw account van uw externe sociale-mediaservice. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie en persoonlijke gegevens te verstrekken, tijdens registratie of anderszins, geeft u het bedrijf toestemming om deze te gebruiken, te delen en op te slaan op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Volgtechnologieën en cookies
We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen zijn:

Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling zo hebt aangepast dat cookies worden geweigerd, kan onze service cookies gebruiken.
Webbakens. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan ​​als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail heeft geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het vastleggen van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).
Cookies kunnen "permanente" of "sessie"-cookies zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. U kunt meer leren over cookies in het artikel op de website van TermsFeed.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd, en wij gebruiken deze cookies alleen om u die diensten te verlenen.

Cookies Beleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

Functionele cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u de website gebruikt opnieuw moet invoeren.

Ga voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies naar ons Cookiebeleid of het Cookies-gedeelte van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Service.

Aankunnen

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Drawables
Kraanspoor 3R6
1033SC AMSTERDAM
Nederland
info@drawables.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Lynn van den Berg

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van Drawables. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Drawables.

De op deze website getoonde informatie wordt door Drawables met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Drawables behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Drawables, (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.

Voor klachten en/of opmerkingen kunt u mailen naar: info@drawables.nl.

$$$$$$$$$---------------------$$$$$$

Laatst bijgewerkt: 30 november 2022

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen,
gebruik en openbaarmaking van uw informatie wanneer u de service gebruikt en u dit vertelt
over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de
Service, U gaat akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met
dit privacybeleid. Dit privacybeleid is tot stand gekomen met behulp van de
[TermsFeed privacybeleid generator](https://www.termsfeed.com/privacy-policy-
generator/).

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een gedefinieerde betekenis
onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben hetzelfde
betekenis ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

* Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of
onderdelen van onze Dienst.

* Bedrijf (hierna aangeduid als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze".
Overeenkomst) verwijst naar Drawables, Kraanspoor 3R6.

* Cookies zijn kleine bestandjes die op Uw computer, mobiel apparaat of
elk ander apparaat door een website, die de details van uw browsen bevat
geschiedenis op die website onder de vele toepassingen.

* Land verwijst naar: Nederland

* Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een
mobiele telefoon of een digitale tablet.

* Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of
identificeerbaar individu.

* Dienst verwijst naar de Website.

* Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt
namens het bedrijf. Het verwijst naar externe bedrijven of
personen die door het Bedrijf zijn aangesteld om de Dienst te vergemakkelijken, te verlenen
de Dienst namens het Bedrijf, om diensten uit te voeren die verband houden met de
Service of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.

* Externe Social Media Service verwijst naar elke website of elke sociale media
netwerkwebsite waarop een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken
gebruik maken van de Dienst.

* Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door de
gebruik van de Dienst of van de Dienstinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld
de duur van een paginabezoek).

* Website verwijst naar Drawables, toegankelijk via
[www.drawables.nl](www.drawables.nl)

* U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf,
of andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of
gebruik van de Service, voor zover van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde gegevens persoonlijk te verstrekken
identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren.
Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

* E-mailadres

* Voornaam en achternaam

* Adres, Staat, Provincie, Postcode, Plaats

* Gebruiksgegevens


Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol van uw apparaat
adres (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze
Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u eraan besteedt
die pagina's, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat, kunnen wij verzamelen
bepaalde informatie automatisch, inclusief maar niet beperkt tot het type
mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw
mobiel apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiel internet
browser die u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze bezoekt
Service of wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat.

Informatie van socialemediadiensten van derden

Het Bedrijf staat U toe een account aan te maken en in te loggen om de Dienst te gebruiken
via de volgende socialemediadiensten van derden:

*Google
*Facebook
* Twitteren
* LinkedIn

Als u besluit om u te registreren via of ons anderszins toegang te verlenen tot een Derde-
Partij Social Media Service, We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die al zijn
gekoppeld aan het account van uw externe sociale-mediaservice, zoals uw
naam, Uw e-mailadres, Uw activiteiten of Uw contactenlijst geassocieerd met
die rekening.

U kunt ook de mogelijkheid hebben om aanvullende informatie te delen met de
Bedrijf via het account van uw externe sociale-mediaservice. Als jij kiest
om dergelijke informatie en Persoonsgegevens te verstrekken, tijdens registratie of
anders geeft u het bedrijf toestemming om het te gebruiken, te delen en op te slaan
op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Volgtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op Our te volgen
Bedien en bewaar bepaalde informatie. De gebruikte volgtechnologieën zijn bakens,
tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en te verbeteren en te analyseren
Onze service. De technologieën die we gebruiken kunnen zijn:

* Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw
Apparaat. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u
sommige delen van onze Service mogelijk niet kunnen gebruiken. Tenzij je je hebt aangepast
Uw browser zo instellen dat deze cookies weigert die onze Service mag gebruiken
Koekjes.
* Webbakens. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen bevatten
kleine elektronische bestanden die webbakens worden genoemd (ook wel clear
gifs, pixeltags en single-pixel gifs) die het Bedrijf toestaan, voor
bijvoorbeeld om gebruikers te tellen die die pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend
en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het vastleggen van de
populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem en server
integriteit).

Cookies kunnen "permanente" of "sessie"-cookies zijn. Permanente cookies blijven ingeschakeld
Uw personal computer of mobiel apparaat wanneer u offline gaat, terwijl Sessie
Cookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Je kunt meer leren
over cookies op [TermsFeed
website](https://www.termsfeed.com/blog/cookies/#What_Are_Cookies) artikel.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

* Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u diensten te verlenen
beschikbaar via de Website en om u in staat te stellen een deel ervan te gebruiken
Kenmerken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik te voorkomen
gebruikersaccounts. Zonder deze Cookies, de diensten waar U om hebt gevraagd
kunnen niet worden verstrekt, en we gebruiken deze cookies alleen om u te voorzien
die diensten.

* Cookiebeleid / Kennisgeving acceptatie cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies hebben geaccepteerd
op de website.

* Functionaliteitscookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u gebruikt
de Website, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taal
voorkeur. Het doel van deze cookies is om u meer te bieden
persoonlijke ervaring en om te voorkomen dat u uw voorkeuren opnieuw moet invoeren
elke keer dat u de website gebruikt.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot
cookies, bezoek dan ons Cookiebeleid of het Cookies-gedeelte van onze Privacy
Beleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

* Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van
onze service.

* Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de
Onderhoud. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen u toegang geven tot verschillende
functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde beschikbaar zijn
gebruiker.

* Voor de uitvoering van een opdracht: de ontwikkeling, naleving en
uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten
U hebt een aankoop gedaan of een ander contract met ons via de Service.

* Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of anderszins
gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals een mobieltje
pushmeldingen van de toepassing met betrekking tot updates of informatief
communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerd
services, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijkerwijs
hun uitvoering.

* Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over
andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die hierop lijken
die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen
dergelijke informatie niet te ontvangen.

* Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

* Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om te evalueren of uit te voeren
een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of
andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa, al dan niet in verkoop
zorg of als onderdeel van faillissement, vereffening of soortgelijke procedure, in
welke persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers tot de activa behoren
overgedragen.

* Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals
zoals data-analyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit
van onze promotiecampagnes en om onze Service te evalueren en te verbeteren,
producten, diensten, marketing en uw ervaring.


We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

* Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met
Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, om
contact met je opnemen.
* Voor zakelijke overdrachten: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen
in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie of verkoop van het Bedrijf
activa, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan
een ander bedrijf.
* Met gelieerde ondernemingen: we kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in
in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid naleven.
Gelieerde ondernemingen omvatten Ons moederbedrijf en eventuele andere dochterondernemingen, gezamenlijk
venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waar wij onder staan
gemeenschappelijke controle met ons.
* Met zakelijke partners: we kunnen uw informatie delen met ons bedrijf
partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
* Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins
interactie in de openbare ruimtes met andere gebruikers, dergelijke informatie kan zijn
bekeken door alle gebruikers en kan openbaar buiten worden verspreid. Als jij
interactie hebben met andere gebruikers of zich registreren via sociale media van derden
Service, Uw contacten op de Social Media Service van derden kunnen zien
Uw naam, profiel, foto's en beschrijving van uw activiteit. Evenzo,
andere gebruikers kunnen beschrijvingen van uw activiteit bekijken,
met u communiceren en uw profiel bekijken.
* Met uw toestemming: we kunnen uw persoonlijke gegevens voor iedereen vrijgeven
ander doel met uw toestemming.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is
voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We bewaren en gebruiken uw
Persoonsgegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
(bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke
wetten), geschillen oplossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid afdwingen.

Het Bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruik
Gegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens
wordt gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Our te verbeteren
Service, of We zijn wettelijk verplicht om deze gegevens langer te bewaren
periodes.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt bij het Bedrijf
bedrijfskantoren en op alle andere plaatsen waar de bij de
verwerking zijn gevestigd. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan —
en onderhouden op — computers die zich buiten uw staat, provincie of land bevinden
of een ander rechtsgebied van de overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen
dan die van Uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid gevolgd door uw indiening daarvan
informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens
wordt veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld en geen overdracht
van uw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij
er zijn adequate controles aanwezig, waaronder de beveiliging van uw gegevens en
andere persoonlijke informatie.

Verwijder uw persoonlijke gegevens
U hebt het recht om te verwijderen of te verzoeken dat wij helpen bij het verwijderen van de
Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.

Onze Service kan u de mogelijkheid geven om bepaalde informatie over u te verwijderen
vanuit de Dienst.

U kunt uw gegevens op elk moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij
Uw account, als u er een heeft, en het bezoeken van het gedeelte met accountinstellingen dat
stelt u in staat om uw persoonlijke gegevens te beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om
toegang vragen tot, corrigeren of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u heeft
aan ons verstrekt.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren wanneer we
een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben om dit te doen.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, zal Your
Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen. Wij zullen u op de hoogte stellen vóór uw persoonlijke
Gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw
Persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van
overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken als het te goeder trouw van mening is dat dit het geval is
actie is nodig om:

* Voldoen aan een wettelijke verplichting
* Bescherm en verdedig de rechten of eigendommen van het bedrijf
* Mogelijke misstanden in verband met de Service voorkomen of onderzoeken
* Bescherm de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek
* Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat nee
methode van verzending via internet, of methode van elektronische opslag is
100% veilig. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om te beschermen
Uw persoonlijke gegevens, we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot iemand onder de 13 jaar. Dat doen we niet bewust
persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen van iedereen onder de 13 jaar.
Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind heeft verstrekt
Ons met persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we hebben
Persoonsgegevens verzameld van iedereen onder de 13 jaar zonder verificatie
van ouderlijke toestemming, nemen Wij stappen om die informatie uit Onze te verwijderen
servers.

Als we op toestemming moeten vertrouwen als wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie
en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen wij die van uw ouder nodig hebben
toestemming voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd.
Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar die van die derde partij
plaats. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site van u te bekijken
op bezoek komen.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacy
beleid of praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u hiervan op de hoogte stellen
wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We laten het u vooraf weten via e-mail en/of een prominente mededeling op onze service totdat de wijziging van kracht wordt en update de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan van dit privacybeleid.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid gaan in op het moment dat ze hierop worden geplaatst.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.
Per e-mail: info@drawables.nl
Of via deze pagina op de website: https://drawables.nl/pages/contact